Mazerete bağlı yer değiştirme müracaat tarihi açıklandı

Posted by

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme müracaatları için tarih muhakkak oldu. Ulusal Eğitim Bakanlığınca, takımlı öğretmenlerin aile birliği, sıhhat, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile öbür nedenlere bağlı vilayet içi ve vilayetler ortası yer değişikliği müracaatları 5 – 11 Ağustos tarihleri ortasında alınacak, atamalar ise 23 Ağustos’ta yapılacak.

İl içi ve vilayetler ortasında aile birliği, sıhhat, can güvenliği mazeretleri yahut engellilik durumu ile başka nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler müracaatları için tarih Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Müracaatlar, mazeretleri sebebiyle vazife yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler ortasında iki etaplı olarak alınacak.

MAZERETE BAĞLI ATAMA KILAVUZU

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE VAKİT?

1. basamak müracaatları 5 Ağustos tahinde başlayacak 11 Ağustos’ta saat 16.00’ya kadar yapılabilecek.

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 15 – 19 Ağustos tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

Atamalar 23 Ağustos 2022’de, tebligat ve ilişik kesme süreçleri ise 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

652 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin ek 4’üncü unsuru kapsamında kontratlı öğretmen olarak vazife yapmakta iken mukavele gereği 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayıp öğretmen takımlarına atananlar da mazerete bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunabilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1. Müracaatlar duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki evreli olacaktır. Birinci kademede müracaat yapmayanlar ikinci evrede tercih müracaatında bulunamayacak.

2. 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 37 nci hususunun dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar prestijiyle norm takım açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar prestijiyle mümkün boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci basamakta müracaat sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü aslına nazaran bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme müracaatının (Tercih başvurusu) son günü, hizmet müddetinin hesabında ise 30 Eylül 2022 tarihi temel alınacaktır.

3. 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4 üncü hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak vazife yapanlardan, ön müracaatın son günü olan 11 Ağustos 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma mühletini tamamlayan ve öğretmen takımına atananlar bu duyuru kapsamında müracaat yapabilecektir.

4. Atamalar, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına tesir edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

5. Sıhhat durumu yahut can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna yahut öteki nedenlere bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

6. Sıhhat durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan isimli ve idari soruşturma sonucunda vazife yerleri; vilayet dışına değiştirilenler daha evvel misyon yaptıkları vilayet’e, vilayet içinde değiştirilenler daha evvel vazife yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha evvel misyon yaptıkları eğitim kurumuna ön müracaatın son günü prestijiyle ortadan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

7. Müracaatlar, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Müracaat Formu” doldurularak yapılacak ve evraklar eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Müracaat formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

8. Öğretmenler, müracaat formunun gerçeğe uygun halde doldurulmasından sorumludur. Müracaatlar onaylanmadan evvel eğitim kurumu yöneticiliklerinden evraka dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Müracaat müddeti içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay etabındaki müracaatlar reddedilerek, onaylanmış müracaatlar ise iptal edilerek öğretmenlerin tekrar müracaat yapmaları sağlanacaktır.

9. Öğretmenler, müracaat müddeti içinde vazifeli olduğu eğitim kurumuna ya da takımının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme müracaatından vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin müracaatları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

10. Öğretmenlerin şahsen müracaat yapmaları temel olmakla birlikte vazifeli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek dokümanları e-posta, telefon, faks üzere uygun irtibat araçlarıyla takımlarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne mühleti içinde ulaştırarak müracaatlarının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu müracaatları mühleti İçinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını misyona başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında vazifeli öğretmenler ile takımları il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, müracaatlarını takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

12. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı vazife müddetlerinin yahut müsaadelerinin 30 Eylül 2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, öbür koşulları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 3 Ekim 2022 tarihine kadar vazifesine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

13. Müracaatlar birinci basamakta sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci basamakta ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

14. Elektronik Müracaat Formu dışında bir dokümanla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar, gerekli kuralları taşımayan müracaatlar, gerçeğe karşıt bilgi ve dokümanla ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan müracaatlar ile Elektronik Müracaat Formu çıktısı İmzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak; geçersiz müracaatlara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

15. Yer değiştirme sürecinde yapılan süreçlerle ilgili olarak gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli denetimleri yapmadan bu müracaatları onaylayan sorumlular hakkında yasal süreç yapılacaktır.

16. 2022 yılı yer değiştirme devrinde vilayet içinde yahut vilayetler ortasında yer değiştiren öğretmenler, sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları vilayet yahut ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

17. Yer değiştirme sürecinde muhtaçlık duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden ayrıyeten duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.